Mogelijkheden in het Bosbad

Nieuwsgierig wat we voor mogelijkheden we in het Bosbad hebben?? Klik hier voor meer info!...

lees verder » banner image

Baby-, peuter- en kleuterzwemmen

Het baby- peuterzwemmen is een leuke activiteit voor ouder en kind en richt zich op watervrij maken ...

lees verder » banner image

Zwangerschapszwemmen

Voel je gewichtloos in het water en werk aan soepelheid en conditie...

lees verder » banner image

Privacy

Privacy Policy Bosbad B.V. Emmeloord 

 

Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij u hierover.

 

1. Contact gegevens

Bosbad B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Boslaan 30 te (8302 AB) Emmeloord. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0527-697777, per e-mail via info@bosbad.nl.

 

2. Op wie is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy  geldt voor alle personen van wie Bosbad B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Bosbad BV.

 

3. Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?

Alle gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd aan de hand van gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.  

 

4. Wat zijn uw rechten?

Onderstaand hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (artikel 12 t/m 23).

 

4.1 Overzicht van uw belangrijkste rechten

Uw belangrijkste rechten volgens bovengenoemde verordening zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht om te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f) het recht op dataportabiliteit;

(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

 

4.2 Verwerken persoonsgegevens

U hebt het recht om, samen met bepaalde aanvullende informatie, van Bosbad BV bevestigd te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en waar wij deze gegevens verwerken.

Deze aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de (eventuele) ontvangers van deze persoonsgegevens.

 

4.3 Onjuiste persoonsgegevens

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u aangevuld te krijgen.

 

4.4 Wissen van uw persoonlijke gegevens

Onder sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens, zonder onnodige vertraging, indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • u de toestemming intrekt voor op toestemming gebaseerde verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden onrechtmatig zijn verwerkt.

4.5 Beperken verwerking van uw persoonlijke gegevens

In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn:

 • u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens;
 • de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen;
 • we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken, te weten: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of, om redenen van openbaar belang.

 

4.6 Recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

 

4.7 Recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

a)    toestemming; of

b)    dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dat deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd;

hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

 

4.8 Recht op dataportabiliteit

In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij of aanbieder van diensten (dit heet het recht op dataportabiliteit).

 

4.9 Indienen van een klacht

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

 

4.10 Intrekken recht van toestemming

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking.

 

4.11 Uitoefen rechten

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door schriftelijke kennisgeving aan ons.

 

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms. 

 

6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens

 

 

6.1 Doelen

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketing acties;
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website;
 • Het maken van gebruikersstatistieken;
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

6.2 Rechtsgrond

 

Toestemming: Als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van bedoelde opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust en te herleiden is tot een specifieke wettelijke regeling in het Unierecht of nationaal recht.

Gerechtvaardigd belang:  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

 

7. Categorieën van gegevens die wij verwerken

 

7.1 Klantgegevens

We kunnen uw klantgegevens verwerken. Deze klantgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De klantgegevens die door u zelf aan ons zijn aangeleverd kunnen worden verwerkt voor de doeleinden van:

 • het gebruik van onze website;
 • het leveren van onze diensten;
 • het garanderen van de veiligheid van onze website en diensten;
 • en de communicatie met u.

De juridische basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

 

8.Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een zogeheten verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

9. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de diensten die wij voor u verrichten. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten zijn of kunnen afgehandeld worden door onze betalingsdienstaanbieders. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 9, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen te beschermen of de bescherming van de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

 

10.Beveiligen en procedure bij een data-lek

Bosbad B.V.  neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Maatregelen die Bosbad B.V. heeft genomen op het gebied van gegevensbeveiliging met de inzet van gekwalificeerd beveiligingsspecialisten en door 7*24 gebruik te maken van beveiligingsapparatuur en –programmatuur

Onze computerinfrastructuur wordt continu voorzien van de laatste security patches, systeem updates en de laatste virusscan definities.

 

11. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

Dit deel beschrijft ons beleid en de procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om te helpen waarborgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die we verwerken voor welk doel  of doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

 

12. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacy Policy  aanpassen. We nodigen u daarom uit de Privacy Policy  regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

 

13. Vragen en Klachten?

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@bosbad.nl

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij (recht op dataportabiliteit). Neemt u voor al deze vragen contact op met info@bosbad.nl.

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@bosbad.nl of te bellen met 0527-697777. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

14. Onze details

 

Bosbad B.V. is gevestigd  aan Boslaan 30 te Emmeloord (8302AB).

We zijn geregistreerd in Nederland onder registratienummer (KVK 39061514).

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post: Bosbad B.V.  Boslaan 30 8302 AB Emmeloord

(b) telefonisch, op  0527-697777

(c) per e-mail: info@bosbad.nl

 

17. De functionaris voor de gegevensbescherming

 

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming  zijn: directeur@bosbad.nl   

 

 

Emmeloord, mei 2018

 

 

 

 

Buitengewoon NOP logo
Boslaan 30 ~ 8302 AB Emmeloord ~ T 0527 69 77 77 ~ info@bosbad.nl ~ www.bosbad.nl

ontwerp: Mijnvormgever.nl

<h1>bosbad.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.bosbad.nl//">Home</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/nieuws">Nieuws</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/agenda">Agenda</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/openingstijden">Openingstijden</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/tarieven">Tarieven</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/zwembad">Huisregels</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/zwemdiplomas-abc_1386">Zwemdiploma&rsquo;s ABC</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/meer-over-de-zwemlessen_1405">Meer over zwemlessen</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/baantjes-trekken">Baantjes trekken</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/therapiebad">Therapiebad</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten">Groepslessen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/aquafitness">Aquafitness</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/aquabalance">Aquabalance</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-trimzwemmen">Trimzwemmen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-zwangerschapszwemmen">Zwangerschapszwemmen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-baby-peuter-kleuterzwemmen">Baby-, peuter- en kleuterzwemmen</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-50plus-zwemmen">50-Plus zwemmen</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/floatfit">Floatfit</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-zonnebank">Zonnebank</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-kinderfeestje">Kinderfeestje</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/video">Video</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/foto">Foto</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/vacatures">Vacatures</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.bosbad.nl/activiteiten-contactformulier">Contactformulier</a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/privacy"><b>Privacy</b></a><br /> <a href="https://www.bosbad.nl/zoekresultaten">Zoekresultaten</a><br />